Array 0
Array
Ochrana soukromí
I. Obecné ustanovení
 1. Pravidla ochrany soukromí obsahují zásady zpracování osobních údajů Sklepu, včetně základů, cílů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jejichž údaje se zpracovávají, a také informace o používání souborů cookies a analytických nástrojů.
 2. Správcem osobních údajů, které jsou sbírány prostřednictvím Internetového obchodu, je Zakito Home s.r.o. se sídlem v Garbově, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem pro Prahu 1, oddíl XX, vložka č. 12345, IČ: 12345678.
 3. Kontakt se správcem osobních údajů je možný pomocí následujících kontaktních údajů:
  1. e-mailová adresa: home@zakito.cz;
  2. poštovní adresa: Garbov 23, 99-311 Bedlno.
 4. Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou zpracovávány správcem v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) – dále jen „GDPR“.
 5. Používání Internetového obchodu, včetně nákupu, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné poskytnutí osobních údajů klientem, který využívá Internetový obchod, s výjimkou:
  1. uzavření smlouvy - neuvedení osobních údajů ve zde uvedených případech a rozsahu na stránce Internetového obchodu a v obchodních podmínkách Internetového obchodu a této zásadě ochrany osobních údajů, které jsou nezbytné k uzavření a provedení kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb se správcem, znamená, že tato smlouva nemůže být uzavřena. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvní povinností a pokud osoba, které se údaje týkají, chce uzavřít danou smlouvu se správcem, je povinna poskytnout požadované údaje. Rozsah požadovaných údajů nezbytných pro uzavření smlouvy je vždy uveden předem na stránce Internetového obchodu
  2. zákonných povinností - poskytnutí osobních údajů je zákonnou povinností vyplývající z všeobecně závazných právních předpisů, které ukládají správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro vedení daňových nebo účetních knih) a neuvedení těchto údajů zabrání správci plnění těchto povinností.
 6. Správce vynakládá mimořádnou péči o ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zvláště je zodpovědný za to, že shromažďované údaje jsou:
  1. zpracovávány v souladu s právem;
  2. shromažďovány pro určené, právně stanovené účely a nejsou nadále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely;
  3. faktuálně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro něž jsou zpracovávány;
  4. uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování;
  5. zpracovávány způsobem zabezpečujícím vhodnou ochranu osobních údajů, včetně ochrany proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení či poškození, za použití vhodných technických nebo organizačních opatření.
 7. S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a riziko porušení práv nebo svobod fyzických osob různé pravděpodobnosti a závažnosti rizika provede správce vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s nařízením a aby to bylo možné prokázat. Správce používá technická opatření k zamezení neoprávněného získávání a změn osobních údajů přenášených elektronickou cestou.
II. Základy zpracování údajů
 1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy je splněn alespoň jeden z následujících podmínek:
  1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
  2. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jíž je subjekt údajů stranou, nebo pro podniknutí kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
  3. zpracování je nezbytné pro plnění právního závazku, jehož je správce povinen dodržovat;
  4. zpracování je nezbytné pro účely plynoucí ze zájmu správce nebo třetí strany, pokud nejsou narušeny zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud jde o dítě.
 2. Zpracování osobních údajů správcem vyžaduje vždy existenci alespoň jedné ze základů uvedených výše. Konkrétní základy zpracování osobních údajů klientů jsou uvedeny níže.
III. Účel, právní základ, doba a rozsah zpracování údajů
 1. Každý účel, právní základ, doba a rozsah zpracování osobních údajů správcem vychází z činností prováděných konkrétním klientem v Internetovém obchodě. Například pokud si klient vybere možnost provést nákup v Internetovém obchodě a zvolí možnost platby prostřednictvím platebního zprostředkovatele, jeho osobní údaje budou zpracovány za účelem provedení uzavřené kupní smlouvy správcem a za účelem zpracování platby samotným zprostředkovatelem.
 2. Správce může zpracovávat osobní údaje v Internetovém obchodě za následujícími účely, na následujících právních základech, v dobach a v následujícím rozsahu:
  Účel zpracování Právní základ a doba uchovávání údajů Rozsah zpracování údajů
  Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o elektronických službách Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) - Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, vypovězení nebo jinak ukončení uzavřené smlouvy. Jméno a příjmení nebo název společnosti; e-mailová adresa; telefonní číslo; adresa trvalého bydliště nebo sídla, IČO
  Vedení účetnictví Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s § 74 odst. 2 zákona o účetnictví, tj. ze dne 30. ledna 2018 (Sb. z 2018, č. 395) - Údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy vyžadujícími, aby správce uchovával účetní knihy (až do uplynutí lhůty promlčení daňového závazku, pokud zákony o daních nestanoví jinak) nebo účetní (5 let, počítáno od začátku roku následujícího po účetním období, jehož se údaje týkají). Jméno a příjmení nebo název společnosti, IČO
  Ustanovení, uplatnění nebo obrana práv, která může správce namítat, nebo práv, která mohou být namítána proti správci Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR - Údaje jsou uchovávány po dobu trvání právně oprávněného zájmu, který je správcem realizován, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči osobě, které se údaje týkají, ze strany správce podnikajícího subjektu. Doba promlčení je určena právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky spojené s podnikáním je tři roky a pro kupní smlouvu dvě roky). Jméno a příjmení nebo název společnosti; e-mailová adresa; telefonní číslo; adresa trvalého bydliště nebo sídla, IČO
  Používání stránky Internetového obchodu a zajištění jejího správného fungování Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR – Údaje jsou uchovávány po dobu trvání právně oprávněného zájmu, který je správcem realizován, spočívajícího v provozu a udržování stránky Internetového obchodu, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči osobě, které se údaje týkají, ze strany správce podnikajícího subjektu. Doba promlčení je určena právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky spojené s podnikáním je tři roky a pro kupní smlouvu dvě roky). Jméno a příjmení nebo název společnosti; e-mailová adresa; telefonní číslo; adresa trvalého bydliště nebo sídla, IČO; IP adresa
  Vedení statistik a analýza provozu v Internetovém obchodě Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR – Údaje jsou uchovávány po dobu trvání právně oprávněného zájmu, který je správcem realizován, spočívajícího v vedání statistik a analýze provozu v Internetovém obchodě za účelem zlepšení funkce Internetového obchodu a zvýšení prodeje produktů, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči osobě, které se údaje týkají, ze strany správce podnikajícího subjektu. Doba promlčení je určena právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky spojené s podnikáním je tři roky a pro kupní smlouvu dvě roky). Jméno a příjmení nebo název společnosti; e-mailová adresa; telefonní číslo; adresa trvalého bydliště nebo sídla, IČO; IP adresa
  Zpracování podnětů Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) - Údaje jsou uchovávány do doby odvolání souhlasu osobou, které se údaje týkají. Jméno a příjmení nebo název společnosti; e-mailová adresa; telefonní číslo; adresa trvalého bydliště nebo sídla, IČO; IP adresa
IV. Příjemci údajů
 1. Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně plnění uzavíraných kupních smluv, je nutné, aby správce využíval služby externích subjektů.
 2. Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří zajišťují dostatečné záruky pro zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.
 3. Předání údajů správcem nevzniká vždy a nevztahuje se na všechny příjemce nebo kategorie příjemců uvedené v zásadách ochrany osobních údajů – správce předává údaje pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění konkrétního účelu zpracování osobních údajů a pouze v nezbytném rozsahu pro jeho provedení.
 4. Osobní údaje klientů Internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
  1. Výrobci a velkoobchodníci - Správce poskytne shromážděné osobní údaje klienta vybranému subjektu, který vyrábí nebo má v zásobě Produkty, pouze v případě a v rozsahu nezbytném k provedení konkrétního účelu zpracování údajů v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů.
  2. Subjekty poskytující kurýrní služby umožňující doručení produktu klientovi - Správce poskytne shromážděné osobní údaje klienta vybranému subjektu, který jedná na jeho pokyn pouze v případě a v rozsahu nezbytném k provedení konkrétního účelu zpracování údajů v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů.
  3. Subjekty zajišťující elektronické platby - v případě klienta, který v Internetovém obchodě používá způsob elektronických plateb, správce poskytne shromážděné osobní údaje klienta vybranému subjektu zajišťujícímu tyto platby v Internetovém obchodě na pokyn správce a pouze v nezbytném rozsahu pro provedení platby, kterou klient provádí.
  4. Poskytovatelé služeb zajišťujících technická, informatická a organizační řešení pro správce, umožňující správci provozovat svou podnikatelskou činnost, včetně Internetového obchodu a prostřednictvím něj poskytovaných elektronických služeb (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelé elektronické pošty a hostingu, a poskytovatelé softwaru pro správu firmy a poskytování technické podpory správci) - Správce poskytne shromážděné osobní údaje klienta vybranému poskytovateli, který jedná na jeho pokyn pouze v případě a v rozsahu nezbytném k provedení konkrétního účelu zpracování údajů v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů.
  5. Poskytovatelé účetních a právních služeb, kteří zajišťují správci účetní a právní podporu (zejména účetní kanceláře, advokátní kanceláře) - Správce poskytne shromážděné osobní údaje klienta vybranému poskytovateli, který jedná na jeho pokyn pouze v případě a v rozsahu nezbytném k provedení konkrétního účelu zpracování údajů v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů.
V. Práva subjektu údajů
 1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos – subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování, a má také právo podat námitku proti zpracování, a dále má právo na přenos svých údajů. Podrobné podmínky provádění těchto práv jsou uvedeny v článcích 15–21 nařízení GDPR.
 2. Právo na odvolání souhlasu kdykoli – subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány správcem na základě uděleného souhlasu, má právo odvolat tento souhlas kdykoli, a to bez ohledu na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 3. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu – subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány správcem, má právo podat stížnost k dozorovému úřadu v souladu s postupem stanoveným v nařízení GDPR a v českém právu, zejména v zákoně o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících se svou konkrétní situací – proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo výkon veřejné moci) nebo f) (oprávněný zájem správce) na základě těchto ustanovení, včetně profilování na základě těchto ustanovení. Správce nesmí dále tyto osobní údaje zpracovávat, pokud nedoloží existenci důležitých právně opodstatněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro určení, uplatnění nebo obranu právních nároků.
 5. Za účelem výkonu práv uvedených v tomto odstavci se subjekt údajů může obrátit na správce a to zasláním příslušné písemné zprávy nebo elektronickou poštou na adresu správce uvedenou v odstavci 1.
VI. Cookies ve webovém obchodě, provozní údaje a analýzy
 1. Soubory cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, které jsou odesílány ze serveru a ukládány na straně návštěvníka webového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu - podle toho, jaké zařízení návštěvník webového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookies a také historii jejich vzniku lze najít například na adrese webové stránky https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies během návštěvníků webového obchodu za následujícími účely:
  1. uchovávání produktů přidaných do košíku za účelem provedení objednávky;
  2. uchovávání údajů z vyplňovaných objednávkových a dotazníkových formulářů;
  3. přizpůsobení obsahu webového obchodu individuálním preferencím zákazníka (např. týkajícím se barev, velikosti písma, uspořádání stránky) a optimalizace používání webového obchodu;
  4. vedení anonymních statistik zachycujících způsob používání webového obchodu;
  5. remarketing, což zahrnuje analýzu chování návštěvníků webového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakující se návštěvy určitých stránek, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a zobrazování jim reklam odpovídajícím jejich očekávaným zájmům, i když navštěvují jiné webové stránky v reklamní síti společnosti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.
 3. Většina dostupných internetových prohlížečů na trhu automaticky přijímá ukládání souborů cookies. Každý má možnost určit podmínky používání souborů cookies pomocí nastavení vlastního internetového prohlížeče. To znamená, že je například možné částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání souborů cookies - v tomto případě to však může mít vliv na některé funkce webového obchodu (například nemusí být možné postoupit objednávkovým formulářem kvůli nepamatování si produktů v košíku během dalších kroků objednávky).
 4. Nastavení internetového prohlížeče týkající se souborů cookies jsou významné z hlediska souhlasu s používáním souborů cookies naším webovým obchodem - v souladu se zákony lze také tento souhlas vyjádřit prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Pokud takový souhlas nebyl udělen, je třeba příslušně změnit nastavení internetového prohlížeče v oblasti souborů cookies.
 5. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookies a jejich samostatném odstranění v nejpoužívanějších internetových prohlížečích naleznete v nápovědě internetového prohlížeče.
 6. Příklady možností úpravy nastavení cookies v nejpoužívanějších prohlížečích:
  1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer;
  2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/cz;
  3. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cz&answer=95647;
  4. Safari: www.safari.helpmax.net/en/saving-time/automating-rss/.
 7. Správce může v rámci webového obchodu využívat služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) a další služby. Tyto služby pomáhají správci analyzovat provoz na webovém obchodě. Shromážděná data jsou zpracovávána v rámci těchto služeb anonymizovaně (jde o tzv. provozní údaje, které neumožňují identifikaci osoby) pro generování statistik užitečných pro správu webového obchodu. Tato data mají povahu souhrnnou a anonymní, tj. neobsahují identifikující znaky (osobní údaje) osoby, která navštěvuje webový obchod. Správce využívající tyto služby v webovém obchodě shromažďuje údaje jako zdroje a média získání návštěvníků webového obchodu a způsob, jakým se na stránkách webového obchodu chovají, informace o zařízeních a prohlížečích, které používají ke stránce, IP adresy a domény, geografická a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.
 8. Je možné snadno zabránit sdílení informací o aktivitách na stránce webového obchodu s Google Analytics - k tomu lze nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Inc., který je dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Provozovatel internetových plateb:
Používání stránky Zakito.cz znamená akceptaci podmínek a zásad pro soubory “cookie” na vašem zařízení.
Používání stránky Zakito.cz znamená akceptaci podmínek a zásad pro soubory “cookie” na vašem zařízení.
Můžete změnit nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči.