Array 0
Array
Podmínky internetového obchodu
(dále jen „Podmínky“)
Aktualizováno 09.08.2023
Obsah
§ 1. Všeobecná ustanoven
§ 2. Definice
§ 3. Kontakt se Skladem
§ 4. Technické požadavky
§ 5. Všeobecné informace
§ 6. Pravidla pro skládání Objednávky
§ 7. Nabízené metody doručení a platby
§ 8. Realizace kupní smlouvy
§ 9. Právo na odstoupení od kupní smlouvy
§ 10. Reklamace
§ 11. Osobní údaje v internetovém obchodě, ochrana soukromí
§ 12. Závěrečná ustanovení
Příloha č. 1 k Obchodním podmínkám: Vzor odstoupení od smlouv
§ 1.
Všeobecná ustanovení
 1. Internetový obchod Zakito, dostupný na internetové adrese https://www.zakito.cz/, je provozován společností Zakito Home s.r.o. se sídlem v Garbově, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem pro Łódź-Śródmieście, XX. oddělení hospodářského rejstříku, sídlem Garbów 23, 99-311 Bedlno, IČ: 0001041019, DIČ: 7752671344 a identifikačním číslem osoby: 525516728.
 2. Tento Všeobecný obchodní podmínky jsou určeny jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele využívající obchod a stanovují pravidla pro používání internetového obchodu a podmínky a způsob uzavírání smluv na dálku se zákazníkem prostřednictvím obchodu.
§ 2.
Definice
Kdekoliv v těchto Podmínkách je řečeno o:
 1. Formuláři objednávky – tímto se rozumí interaktivní formulář dostupný v Obchodě umožňující provést Objednávku, zejména přidáním Produktů do Košíku a stanovením podmínek Smlouvy o prodeji, včetně způsobu dodání a platby;
 2. Zákazníkovi - tímto se rozumí každý subjekt provádějící nákupy prostřednictvím Obchodu;
 3. Účtu - tímto se rozumí účet klienta v Obchodě, kde jsou shromažďovány údaje poskytnuté Klientem a informace o provedených Objednávkách v Obchodě;
 4. Spotřebiteli - tímto se rozumí fyzická osoba neprovádějící podnikatelskou činnost a fyzická osoba provádějící podnikatelskou činnost, která uzavře s Prodávajícím smlouvu v rámci Obchodu, jejíž předmět nesouvisí přímo s její podnikatelskou nebo profesní činností;
 5. Košíku – tímto se rozumí prvek softwaru Obchodu, ve kterém jsou viditelné vybrané Produkty k nákupu, a je také možnost stanovení a úpravy údajů Objednávky, zejména množství produktů;
 6. Produktu - tímto se rozumí v Obchodě dostupný pohyblivý věcný předmět, který je předmětem Smlouvy o prodeji mezi Klientem a Prodávajícím;
 7. Kartě Produktu – tímto se rozumí stránka obsahující podrobné informace o daném Produktu prodávaném v Obchodě;
 8. Podnikatelovi - tímto se rozumí fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost, právnická osoba a organizace nejsoucí právnickou osobou, která má právní subjektivitu udělenou zvláštním zákonem a vykonává podnikatelskou činnost ve vlastním jménu, a která využívá Obchod;
 9. Obchodě - tímto se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese https://www.zakito.cz/;
 10. Prodávajícím – tímto se rozumí Zakito Home s.r.o. se sídlem v Garbově, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem pro Łódź-Śródmieście, XX. oddělení hospodářského rejstříku, sídlem Garbów 23, 99-311 Bedlno, IČ: 0001041019, DIČ: 7752671344 a identifikačním číslem osoby: 525516728;
 11. Smlouvě o prodeji - tímto se rozumí smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Klientem a Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Smlouvou o prodeji se rozumí také - v souladu s vlastnostmi Produktu - smlouva o poskytování služeb a smlouva o díle;
 12. Smlouvě uzavřené na dálku - tímto se rozumí smlouva uzavřená s Klientem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním využitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do doby uzavření smlouvy včetně;
 13. Objednávce - tímto se rozumí prohlášení vůle Klienta podané pomocí Formuláře objednávky a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji Produktu nebo Produktů s Prodávajícím.
§ 3.
Kontakt se Skladem
 1. Prodávající umožňuje kontaktovat jej kdykoli během dne následujícím způsobem:
  1. kontakt poštou na následující adresu: Garbów 23, 99-311 Bedlno;
  2. kontakt emailem na následujících e-mailových adresách: home@zakito.pl.
 2. Prodávající disponuje následujícím číslem bankovního účtu: LT57 3250 0610 3959 0332.
§ 4.
Technické požadavky
Pro správné a nepřerušované využívání Obchodu, včetně prohlížení sortimentu Obchodu a zadávání objednávek na Produkty, by měl Klient splňovat následující:
 1. koncové zařízení s přístupem k internetové síti (např. počítač nebo smartphone) a nainstalovaným nejnovějším webovým prohlížečem;
 2. aktivní elektronický e-mailový účet (e-mail);
 3. zapnutou podporu souborů cookies.
§ 5.
Všeobecné informace
 1. Prodávající ve širokém měřítku povoleném právem nepřebírá odpovědnost za narušení, včetně výpadků, ve fungování Obchodu způsobených vyšší mocí, neoprávněným jednáním třetích stran nebo nekompatibilitou internetového Obchodu s technickou infrastrukturou Klienta.
 2. Prohlížení sortimentu Obchodu a provádění objednávek nevyžaduje vytvoření Účtu, ale Klient má možnost tak učinit.
 3. Platba objednávek Klienta na Produkty nacházející se v sortimentu Obchodu je možná prostřednictvím poskytnutí nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících provedení objednávky.
 4. Ceny uvedené v Obchodě, tj. na Kartě Produktu, jsou uváděny v polských zlotých a jsou cenami hrubými, zahrnujícími provizi pro platebního operátora a daň z přidané hodnoty (DPH).
 5. Celková částka k zaplacení Klientem zahrnuje cenu za Produkt a náklady na dopravu. Klient je informován o celkové částce k zaplacení během procesu objednávání.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na průběžné změny cen produktů, stejně jako na provádění promočních akcí a výprodejů za podmínek stanovených v oznámení o dané promoční akci nebo výprodeji. Klient nemá právo požadovat zohlednění změny ceny Produktu v případě, že objednávka byla provedena před datem účinnosti změny ceny, podmínek promočních akcí nebo výprodejů.
§ 6.
Pravidla pro skládání Objednávky
 1. Pro provedení Objednávky je třeba:
  1. Vybrat Produkt s ohledem na počet jeho kusů a následně jej přidat do košíku pomocí tlačítka "Do košíku";
  2. Po sestavení Objednávky přejít do košíku. K tomu stačí najet kurzorem na ikonu košíku v navigačním panelu a kliknout na tlačítko "Přejít do košíku";
  3. Po ověření Objednávky pokračovat k její realizaci stisknutím tlačítka "Doprava a platba";
  4. Poskytnout následující dodací údaje ve Formuláři objednávky:
   • Jméno a příjmení (povinné);
   • Emailová adresa (povinné);
   • Telefonní číslo (povinné);
   • Firma (nepovinné);
   • Adresa, tj. ulice, číslo domu/bytu, PSČ a město (povinné);
   • Země (povinné);
   • Komentář k objednávce (nepovinné);
  5. Poskytnout následující fakturační údaje:
   • Jméno a příjmení (povinné);
   • Firma (nepovinné);
   • IČO (nepovinné);
   • Adresa, tj. ulice, číslo domu/bytu, PSČ a město (povinné);
   • Země (povinné);
  6. Vybrat způsob platby a doručení;
  7. Použít tlačítko "Shrnutí objednávky";
  8. V závislosti na vybraném způsobu platby pokračovat k platbě pomocí tlačítka "Zaplatit objednávku".
 2. Po provedení Objednávky bude Klient informován e-mailem o aktuálním stavu realizace Objednávky.
§ 7.
Nabízené metody doručení a platby
 1. Klient může využít následujících metod doručení:
  1. poštovní zásilka;
  2. poštovní zásilka na dobírku;
  3. kurýrní zásilka;
  4. kurýrní zásilka na dobírku.
 2. Klient může využít následujících metod platby:
  1. prostřednictvím elektronické platební služby - pomocí služby Stripe (https://stripe.com/);
  2. v hotovosti - vybráním možnosti "Platba při převzetí".
§ 8.
Realizace kupní smlouvy
 1. Uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím nastane poté, co Zákazník předchozím způsobem podal Objednávku pomocí objednávkového formuláře ve Sklepě, podle § 6. Obchodních podmínek.
 2. Po podání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně ji přijme k realizaci. Potvrzení o přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci ze strany Prodávajícího probíhá zasláním příslušné e-mailové zprávy Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem během podání Objednávky, která obsahuje nejméně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a o její přijetí k realizaci, a potvrzení o uzavření kupní smlouvy. S okamžikem obdržení výše uvedené e-mailové zprávy Zákazníkem se uzavře kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 3. Bez ohledu na způsob platby, podle § 7 odst. 2 Obchodních podmínek, je Zákazník povinen uhradit částku za Objednávku.
 4. Počátek běhu lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi je počítán od okamžiku přijetí Objednávky k realizaci Prodávajícím.
 5. Dodání Produktu probíhá na území Polska.
 6. V případě, že Zákazník uvede nesprávnou nebo nepřesnou dodací adresu, Prodávající nenese odpovědnost za nedodání nebo zpoždění dodání Produktu.
§ 9.
Právo na odstoupení od kupní smlouvy
 1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku neplatí pro Spotřebitele v případě smlouvy:
  1. o poskytnutí služby, jestliže podnikatel plně splnil službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován, že po plnění služby podnikatele ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
  2. jejíž cena nebo odměna závisí na fluktuacích na finančním trhu, nad kterými podnikatel nemá kontrolu, a které mohou nastat před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy;
  3. jejímž předmětem plnění je věc neprefabrikovaná, vyrobena podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;
  4. jejímž předmětem plnění je věc náchylná k rychlé zkáze nebo mající krátkou dobu použitelnosti;
  5. jejímž předmětem plnění je věc dodávaná v uzavřeném obalu, který po jeho otevření nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, jestliže obal byl otevřen po dodání;
  6. jejímž předmětem plnění jsou věci, které jsou po dodání, kvůli své povaze, nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
  7. jejímž předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy o prodeji a jejichž dodání může nastat až po uplynutí 30 dnů, a jejichž hodnota závisí na fluktuacích na trhu, nad kterými podnikatel nemá kontrolu;
  8. ve které spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu podnikatel přijel k provedení naléhavé opravy nebo údržby; jestliže podnikatel dodatečně poskytne jiné služby než ty, které spotřebitel požadoval, nebo dodá věci jiné než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy týkající se dodatečných služeb nebo věcí;
  9. jejímž předmětem plnění jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, jestliže obal byl otevřen po dodání;
  10. o dodávání novin, časopisů nebo periodik s výjimkou smlouvy o předplatném;
  11. uzavřené na základě veřejné aukce;
  12. o poskytnutí služeb v oblasti ubytování jiné než pro bydlení, dopravy zboží, pronájmu vozidel, gastronomie, služeb spojených s odpočinkem, zábavnými, sportovními nebo kulturními akcemi, jestliže byl v smlouvě určen den nebo doba plnění služby;
  13. o dodávání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, jestliže plnění bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a po informování ho podnikatelem o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
 2. V ostatních případech, než je uvedeno v odstavci 1, má Spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení jakékoliv příčiny. Běh této lhůty začíná dnem, kdy Spotřebitel převezme věc do svého držení nebo do držení osoby třetí, kterou určí Spotřebitel jinak než dopravce.
 3. V případě smlouvy pokrývající několik produktů, které jsou dodávány samostatně, dávkami nebo částmi, běží lhůta uvedená v odstavci 2 od dodání posledního produktu, dávky nebo části.
 4. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit tím, že Prodávajícímu odešle prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy. K dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy stačí, když Spotřebitel odešle své prohlášení před uplynutím této lhůty.
 5. Prohlášení lze zaslat prostřednictvím běžné pošty nebo elektronicky, zasláním prohlášení na adresy - poštovní nebo e-mailovou - uvedené v § 3 odst. 1 těchto Obchodních podmínek.
 6. Prohlášení může být také odesláno pomocí formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek a příloze k zákonu ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, nicméně to není povinné.
 7. V případě zaslání prohlášení elektronickou cestou Prodávající neprodleně zašle Spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy na jeho zadanou e-mailovou adresu.
 8. Následky odstoupení od kupní smlouvy jsou následující:
  1. U smlouvy uzavřené na dálku se považuje tato smlouva za neuzavřenou;
  2. U smlouvy o odstoupení od kupní smlouvy Prodávající neprodleně vrátí Spotřebiteli všechny provedené platby, včetně nákladů na dodání věci, nejpozději do 14 dnů od dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku volby Spotřebitele jiného způsobu dodání než nejlevnějšího běžného způsobu dodání nabízeného Prodávajícím;
  3. Prodávající provede vrácení plateb Spotřebitele stejným způsobem platby, jaký byl Spotřebitelem použit při původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným řešením, které mu nezpůsobí žádné náklady;
  4. Spotřebitel musí vrátit věc Prodávajícímu na adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávající byl informován o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta bude zachována, pokud Spotřebitel odešle věc před uplynutím lhůty 14 dnů.
  5. Spotřebitel nese přímé náklady vrácení věci, včetně nákladů na vrácení věci, pokud kvůli její povaze nemohl být věc vrácen obvyklým způsobem poštou.
 9. V případě, že vzhledem k povaze věci nemůže být v běžném postupu odeslána poštou, informace o tom, stejně jako o nákladech na vrácení věci, budou uvedeny v popisu věci v Obchodě.
 10. Prodávající není povinen vrátit platbu přímo Spotřebiteli, pokud provedl platbu za objednávku pomocí cizího bankovního účtu, kreditní nebo platební karty. V takovém případě bude vrácení provedeno přímo ve prospěch držitele bankovního účtu, kreditní nebo platební karty, pomocí kterých byla platba provedena Prodávajícímu, nebo jiným způsobem, s výslovným souhlasem Spotřebitele.
§ 10.
Reklamace
 1. Kupní smlouvou jsou pokryty nové Produkty.
 2. V případě výskytu vady na zakoupeném Produktu u Prodávajícího má Spotřebitel právo na reklamaci na základě ustanovení občanského zákoníku týkající se záruky. Pokud je Spotřebitelem Podnikatel, strany vylučují odpovědnost za záruku.
 3. V případě, že je Produkt pokryt zárukou, bude o tom Spotřebitel informován prostřednictvím uvedení odpovídající informace v karetním produktu.
 4. Reklamaci je třeba podat písemně nebo elektronicky na adresy uvedené v § 3 odst. 1 těchto Obchodních podmínek Prodávajícího nebo pomocí elektronického formuláře reklamace, který je k dispozici od Prodávajícího na jedné z podstránek Obchodu.
 5. Ve své reklamaci by měl Spotřebitel zejména uvést:
  1. druh vady;
  2. datum vzniku vady;
  3. žádost ohledně způsobu, jak přivést Produkt do souladu se smlouvou o prodeji, nebo oznámení o snížení ceny nebo žádost o odstoupení od smlouvy o prodeji;
  4. doklad o koupi prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy o realizaci objednávky a uzavření smlouvy o prodeji.
 6. Prodávající se ihned vyjádří k reklamaci a pokud je Spotřebitelem, pak nejpozději do 30 dnů.
 7. Pokud Prodávající nepřijme reklamaci Spotřebitele do 30 dnů, považuje se reklamace za oprávněnou.
 8. Produkty, které jsou odesílány v rámci reklamačního řízení, je třeba zaslat na adresu uvedenou v § 3 těchto Obchodních podmínek.
 9. V případě vrácení částky způsobené uznáním reklamace se použijí příslušná ustanovení § 9 těchto Obchodních podmínek.
§ 11.
Osobní údaje v internetovém obchodě, ochrana soukromí
 1. Správcem osobních údajů Klientů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), shromažďovaných prostřednictvím internetového obchodu, je Prodávající.
 2. Údaje jsou zpracovávány v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na internetové stránce Prodávajícího na adrese https://zakito.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
 3. Správce osobních údajů nenese odpovědnost za poskytnutí nepravdivých osobních údajů ze strany Klienta.
 4. Prodávající se zavazuje smazat soubory nahrávané na jeho server po 30 dnech od okamžiku nahrání.
§ 12.
Závěrečná ustanovení
 1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Obchodu jsou uzavírány v polském jazyce.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení změn Všeobecných obchodních podmínek z oprávněných důvodů, tedy např. změny právních předpisů, změny platebních metod a způsobů doručení - pokud tyto změny ovlivňují realizaci ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. O každé změně bude Prodávající informovat Klienta nejméně 7 dní předem.
Provozovatel internetových plateb:
Používání stránky Zakito.cz znamená akceptaci podmínek a zásad pro soubory “cookie” na vašem zařízení.
Používání stránky Zakito.cz znamená akceptaci podmínek a zásad pro soubory “cookie” na vašem zařízení.
Můžete změnit nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči.